ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Η επιλογή επαγγέλματος είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που καλείται να πάρει ένα νέο άτομο στη διάρκεια της ζωής του.

Η επιλογή αυτή δεν είναι μια μοναδική, τελική απόφαση που λαμβάνεται σε μια δεδομένη στιγμή, αλλά το αποτέλεσμα μιας σειράς σταδιακών αποφάσεων.

Η Συμβουλευτική Διαχείρισης Σταδιοδρομίας είναι μια δυναμική προσέγγιση και μια εξελικτική διαδικασία, που διερευνά σε βάθος και αξιολογεί στοιχεία όπως:

 • Προσωπικότητα
 • Αξίες
 • Δεξιότητες – Ικανότητες
 • Ενδιαφέροντα

Σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητές/τριες να ορίσουν καλύτερα τους στόχους τους, να κάνουν πιο συνειδητοποιημένες επιλογές που θα βρουν πεδίο εφαρμογής σ’ ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, το φροντιστήριό μας διατηρεί μόνιμη συνεργασία με εξειδικευμένη ΨΥΧΟΛΟΓΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ.

Οι Συμβουλευτικές μας Υπηρεσίες ξεκινούν από τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και αφορούν σε θέματα:

 • Διαχείρισης Άγχους,
 • Αυτοπεποίθησης,
 • Αξιοποίησης Χρόνου,

μέσα από εξατομικευμένες συναντήσεις και ομαδικά σεμινάρια.

Επιπλέον οι μαθητές/τριες μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (εφαρμόζεται σε μεγάλα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια) και περιλαμβάνει:

 • Συμπλήρωση Ειδικών σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων (ερωτηματολόγια και τεστ).
 • Συνδυαστική και σε βάθος ανάλυση των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο ατομικής συμβουλευτικής.
 • Αναλυτικός φάκελος (report) των αποτελεσμάτων.
 • Έγκυρη - αναλυτική και στοχοθετημένη πληροφόρηση πανεπιστημιακών προγραμμάτων και επαγγελματικών περιγραφών.
 • Συμβουλευτική συνεδρία με τους γονείς του κάθε μαθητή/τριας.